De Stichting

Bestuur:

Voorzitter: mevr. D. Harthoorn
Penningmeester: dhr. J.C.G. Wijsman
Secretaris: dhr. G.B.F. Verhaaf

Lid: dhr. J. Heinz, (coordinator wagenpark) Lid: dhr. J.L. Spaans, (coördinator Meldpost) Lid: mevr. L. de Vries (coordinator chauffeurs)


Beleidsplan:

De Stichting Wijkbus Groot Scheveningen - met fiscaal nummer 8167.40.537 -  is een organisatie die haar werkzaamheden uitvoert met behulp van vrijwillige medewerk(st)ers. Deze dragen zorg voor de dagelijkse organisatie en het vervoer van ouderen en minder validen binnen Groot Scheveningen (uitgezonderd Duinoord). Binnen dit gebied rijden drie moderne 9-persoonsbussen én sinds 1 oktober 2019 een aangepaste Dacia stationwagen, waarmee vervoer mogelijk is naar/van sociëteiten, artsen, therapeuten, postkantoor/banken, bibliotheek, kappers, winkels en kennissen. De Wijkbus rijdt vervolgens ook naar  alle Haagse ziekenhuizen, incl. Antoniushove in Leidschendam en de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.  Om gebruik te maken van de diensten van de Wijkbus moeten de senioren c.q. minder validen donateur van de stichting zijn.

Jaarlijks stelt het bestuur het donateurtarief vast, dat in principe per kwartaal automatisch geïnd wordt. Het bestuur komt een keer per maand bijeen en organiseert minstens vier keer per jaar medewerkervergaderingen.  Aanmelden als donateur geschiedt bij  de Meldpost, die alle werkdagen bezet is van 9.00 tot 11.00 uur. De aanmelding wordt gevolgd door een huisbezoek voor een intakegesprek, waarbij de “spelregels “worden besproken: op de afgesproken tijd klaar staan, niet teveel zware boodschappentassen etc.

De Stichting voert geen beloningsbeleid, omdat alle werkzaamheden door vrijwilligers wordt uitgevoerd.
Doelstelling: het organiseren en exploiteren van vervoer van en ten behoeve van ouderen en minder validen binnen het gebied dat begrensd wordt door de Duivelandsestraat,  Nieboerweg,  Sportlaan,  president Kennedylaan,  Johan de Wittlaan, B.M. Teldersweg,  Waalsdorperweg, Van Alkemadelaan en de Zeekant.

De Stichting tracht haar doel te bereiken door:

  • Werving van de benodigde middelen (subsidie en sponsorgelden)
  • Exploitatie – zonder winstoogmerk – van motorvoertuigen
  • Al wat in de ruimste zin daarmee verband houdt.

Jaarlijks brengt de penningmeester in het eerste kwartaal verslag uit aan alle medewerkers  over de financiële stand van zaken. Dit financieel verslag wordt door het bestuur gepubliceerd naar derden, tezamen met statische gegevens van datzelfde jaar, voorzien van een toelichting en de beleidsvoornemens. Onderstaand vindt u enige gegevens uit de Resultatenrekening over 2019:

Balans 31-12-2020

(met vergelijkende cijfers 2019)

    2020 2019
Activa      
  Vlottende middelen 13.164 12.500
    13.164 12.500
Passiva      
  Eigen vermogen 8.543 - 34
  Voorzieningen en Fondsen 4.105 4.105
  Schulden korte termijn 516 8.429
    13.164 12.500

                                                                                                       

Toelichting:

De vlottende middelen bestaan hoofdzakelijk uit liquide middelen en een kleine post te vorderen.

Voorzieningen en fondsen bestaan uit een voorziening voor de vervanging van de busliften en een fonds voor de benodigde automatisering.Schulden op korte termijn zijn uitsluitend overlopende transitoria.

Resultatenrekening 2020:

(met vergelijkende cijfers 2019)

Baten:   2020 2019
  Gemeentesubsidie 50.850 50.850
  Bijdragen donateurs 14.615 19.303
  Overige baten 10.307 12.492
    75.772 82.645
Lasten:      
  Exploitatiekosten bussen 54.863 57.172
  Organisatiekosten 25.577 38.718
    80.440 95.890
       
Negatief resultaat:   4.668 13.245

Toelichting:

Het tekort wordt geheel gedekt door een bijdrage van de stichting "Vrienden van de Wijkbus ".

Exploitatiekosten bussen bestaan uit leasekosten, dieselkosten en schadekosten en de kosten van eigen risico bij schades. Tevens is hieronder opgenomen een dotatie aan de voorziening voor de vervanging en onderhoud van de busliften.

Organisatiekosten bestaan uit onze bureaukosten, vergaderkosten, een bijdrage aan het kerstfeest en dagje uit voor onze vrijwilligers, een kerstpresentje voor onze donateurs en een aanvulling op de gemeentelijke onkostenvergoeding voor vrijwilligers.

Verslag van uitgeoefende activiteiten:

  • allereerst moet hier vermeld worden dat gedurende ruim 36 jaar  alle werkdagen gedurende 52 weken gezorgd wordt voor een zo goed mogelijk vervoer voor de doelgroep. De bussen beschikken hiertoe over elektrische liften om het in- en uitstappen te vergemakkelijken.
  • eveneens vervoeren twee van de bussen iedere zondag een groep kerkgangers naar de Julianakerk in Duindorp én naar de r.k. Antonius Abt vice versa
  • indien financieel mogelijk wordt jaarlijks voor alle vrijwilligers van de Wijkbus een dagje uit georganiseerd. De kosten hiervoor worden gedeeltelijk bestreden uit de fooienpot, waarin alle chauffeurs dagelijks de door hun ontvangen bijdragen van erkentelijke donateurs storten
  • tot de traditie is ook een gezamenlijk Kerstdiner gaan behoren, tijdens welke gelegenheid vrijwel jaarlijks enkele vrijwilligers bedankt worden voor hun jarenlange diensten voor de Wijkbus d.m.v. een Busspeld of Stadsspeld. Die laatste wordt indien mogelijk opgespeld door een van de leden van het College van Burgemeester en Wethouders.
  • de Stichting beschikt over een Feestcommissie, waarin minimaal drie en maximaal vijf leden, gekozen uit en door alle medewerkers van de wijkbus. Uit haar midden benoemt de Feestcommissie een voorzitter en een penningmeester
  • de secretaris van de Stichting verzorgt een kwartaalnieuwsbrief met nieuwtjes en mededelingen aan alle donateurs en medewerkers, waarin ook verslagjes en foto’s  worden opgenomen over bijzondere evenementen. Ook de chauffeurs en donateurs hebben de gelegenheid een stukje in de Nieuwsbrief te schrijven
  • incidenteel organiseert de Stichting bijzondere ritten voor de donateurs, bijv. de tochtjes naar regionele Kerstmarkten in december, de populaire Voorjaarstochten  door de Bollenstreek en Zomerritten door Scheveningen, gevolgd door een koffietafel in één van de Scheveningse strandtenten.